Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Operations Management in the Supply Chain: Decisions and Cases

  • Author: Roger Schroeder, Susan Meyer Goldstein
  • ISBN 13: 9781260083460
  • Publisher: McGraw-Hill Education
  • Date published: 2018
  • Page: 501 pages
  • Keyword: Production management; Quản lý sản xuất
  • Local:   00041002243      658.5 SCH 2018             P. DVTT Tổng hợp - Kho Tham khảo