Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices

  • Author: Bob Tricker
  • ISBN 13: 9780198747468
  • Publisher: Oxford University Press
  • Date published: 2015
  • Page: 408 pages
  • Keyword: Corporate governance; Boards of directors; Quản trị doanh nghiệp; Hội đồng quản trị
  • Local:   00041002244      658.4 TRI 2015             P. DVTT Tổng hợp - Kho Tham khảo