Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thông báo v/v nghỉ lễ 2/9/2017

Thông báo v/v nghỉ 2/9/2017

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục từ Thứ 7 ngày 02/9/2017 đến hết Thứ 2 ngày 04/9/2017 (Trong đó, ngày 04/9 là ngày nghỉ bù cho ngày 2/9).
Chuyên mục: